คำอธิบายศัพท์

1. ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือน/ค่าแรง (Basic salary/ Wage)

หมายถึง เงินเดือนที่บริษัทจ่ายให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อตอบแทนการทำงาน หรือเงินค่าจ้างรายวันที่ให้เพื่อตอบแทนการทำงาน

ค่าจ้างมูลฐาน (Basic Salary)

หมายถึง ผลรวมของ (1) เงินเดือนหรือเงินค่าจ้างรายวันที่คำนวณเต็มเดือนแล้ว กับ (2) โบนัสคงที่ (Fixed Bonus)

ค่าจ้างรวม (Total Compensation)

หมายถึง ผลรวมของ (1) เงินเดือนหรือเงินค่าจ้างรายวันที่คำนวณเต็มเดือนแล้ว กับ (2) โบนัสคงที่ (Fixed Bonus) และ (3) ค่าจ้างเสริมอื่น ได้แก่ เงินโบนัสผันแปร ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ เงินช่วยค่าอาหาร เงินช่วยค่าเดินทางคงที่ เงินช่วยค่าครองชีพ เป็นต้น

เงินได้รวมค่าตอบแทนความยากลำบาก (Total Earnings)

หมายถึง ผลรวมของ (1) เงินเดือนหรือเงินค่าจ้างรายวันที่คำนวณเต็มเดือนแล้ว กับ (2) โบนัสคงที่ (Fixed Bonus) (3) ค่าจ้างเสริมอื่น ได้แก่ เงินโบนัสผันแปร ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ เงินช่วยค่าอาหาร เงินช่วยค่าเดินทางคงที่ เงินช่วยค่าครองชีพ เป็นต้น และ (4) ค่าตอบแทนความยากลำบาก ได้แก่ ค่ากะ ค่าทำงานกลางคืน ค่าทำงานต่างจังหวัด เงินช่วยค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

ค่าตอบแทนรวม (Total Remuneration)

หมายถึง ผลรวมของ (1) เงินเดือนหรือเงินค่าจ้างรายวันที่คำนวณเต็มเดือนแล้ว กับ (2) โบนัสคงที่ (Fixed Bonus) (3) ค่าจ้างเสริมอื่น ได้แก่ เงินโบนัสผันแปร ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ เงินช่วยค่าอาหาร เงินช่วยค่าเดินทางคงที่ เงินช่วยค่าครองชีพ เป็นต้น และ (4) สวัสดิการหลักของบริษัทที่คำนวณมูลค่าเป็นตัวเงิน ได้แก่ มูลค่าวันลาหยุดพักผ่อนประจำปี ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการกรณีเกษียณอายุ และสวัสดิการกรณีเสียชีวิต


2. รายการค่าจ้างเสริม

# รายการ ITEM คำอธิบาย
1 โบนัสคงที่ Fixed Bonus โบนัสที่บริษัท/องค์กรรับประกันว่าจะจ่ายให้ทุกปี เป็นอัตราคงที่ ไม่ผันแปรตามผลประกอบการ อาจมีการระบุในนโยบายของบริษัทหรือเป็นข้อตกลงร่วมกับสหภาพแรงงาน (สำหรับโบนัสที่จ่ายให้ทุกคนเท่ากัน แต่ต้องพิจารณาผลประกอบการ จัดอยู่ในหัวข้อ "โบนัสผันแปร”
2 เงินโบนัสผันแปร Variable Bonus โบนัสที่ผันแปรตามผลประกอบการของบริษัทและ/หรือผลงานของหน่วยงานและ/หรือพนักงาน
3 ค่าตำแหน่ง Position Allowance ค่าจ้างเสริมสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่าย เป็นต้น
4 ค่าวิชาชีพ Professional Allowance ค่าจ้างเสริมสำหรับพนักงานในตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยอาจต้องมีใบประกอบวิชาชีพประกอบ เช่น วิศวกร เภสัชกร เป็นต้น
5 เงินช่วยค่าอาหาร Meal Allowance เงินช่วยค่าอาหารสำหรับพนักงานในวันทำงานปกติ และในสถานที่ปฏิบัติงานหลัก โดยอาจให้เป็นจำนวนเงินคงที่รายเดือน หรือให้ตามจำนวนวันที่พนักงานมาทำงานจริง
6 เงินช่วยค่าเดินทางคงที่ Transportation Allowance เงินช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปกลับระหว่างที่ทำงานและที่พักของพนักงาน ให้เป็นจำนวนเงินคงที่ต่อเดือน หรือเป็นเงินช่วยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปกลับประจำวัน เช่น บริษัทตั้งอยู่ใกล้พื้นที่รถไฟฟ้า จึงให้เงินช่วยค่าเงินทางเพื่อลดการใช้รถ หรือบริษัทบางแห่งอาจให้เป็นเงินช่วยค่าจอดรถ เป็นต้น ทั้งนี้ การให้เนื่องจากออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ไม่จัดอยู่ในหมวดเงินได้เสริม แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำงาน
7 เงินช่วยค่าครองชีพ Cost Of Living Allowance เงินช่วยเพิ่มรายได้ของพนักงานให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น โดยให้เป็นจำนวนเงินคงที่รายเดือน
8 ค่าทักษะที่จ่ายคงที่ Skill Allowance ค่าจ้างเสริมสำหรับพนักงานที่มีทักษะหรือความชำนาญพิเศษด้านใดด้านหนึ่งตามที่บริษัทกำหนด โดยอาจได้ในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อมีทักษะและความชำนาญสูงขึ้น บริษัทบางแห่งอาจกำหนดให้แสดงใบรับรองจากสถาบันต่าง ๆ เป็นหลักฐาน เช่น ใบแสดงผลการสอบ TOEFL ประกาศนียบัตรรับรองทักษะเฉพาะทางด้าน IT เป็นต้น
9 รถและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถสำหรับผู้บริหาร Car/ Car Allowance มูลค่ารถยนต์และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ได้แก่ ค่าบำรุงรักษาประจำปี ค่าภาษี เป็นต้น โดยบางกรณีบริษัทอาจใช้รถเช่า หรือให้เป็นเงินก้อนทดแทน และค่าใช้จ่ายพนักงานขับรถ ค่าน้ำมัน (กรณีบริษัทให้)
10 เงินจูงใจการขาย Sales Commission & Incentive คอมมิชชั่นและเงินตอบแทนเมื่อขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
11 เบี้ยขยัน Attendance Premium ค่าจ้างเสริมสำหรับจูงใจให้พนักงานมาปฏิบัติงานครบตามวันและเวลาการทำงานปกติ อาจให้เป็นอัตราเดียวหรือขั้นบันไดสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติงานสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด
12 เงินได้ส่วนแบ่งกำไร Profit Sharing เงินจูงใจเพื่อตอบแทนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ให้เมื่อบริษัทมีกำไรตามที่กำหนดไว้

3. รายการค่าตอบแทนความยากลำบาก

# รายการ ITEM คำอธิบาย
1 ค่ากะ (เฉลี่ยต่อเดือน) Shift Premium เงินที่บริษัทจ่ายเพื่อตอบแทนให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นกะตามชั่วโมงการทำงานที่บริษัทกำหนด
2 ค่าทำงานกลางคืน Night Shift Allowance เงินที่บริษัทจ่ายเพื่อตอบแทนให้แก่พนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงกลางคืนเป็นเวลาการทำงานตามปกติ
3 ค่าแสตนบาย Standby Allowance เงินที่บริษัทจ่ายเพื่อตอบแทนให้แก่พนักงานที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเรียกตัวเข้าบริษัทหรือไปปฏิบัติงานที่สถานที่ของลูกค้านอกวันทำงานปกติ
4 ค่าทำงานต่างจังหวัด/พื้นที่ Upcountry Allowance เงินที่บริษัทจ่ายเพื่อตอบแทนให้แก่พนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานประจำที่ต่างจังหวัดหรือต่างพื้นที่จากสำนักงานใหญ่ หรือพื้นที่ที่บริษัทกำหนด
5 ค่าทำงานประจำไซต์งาน Site Allowance เงินที่บริษัทจ่ายเพื่อตอบแทนให้แก่พนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานประจำไซต์งาน เช่น สถาปนิกหรือวิศวกรประจำโครงการก่อสร้างต่าง ๆ
6 เงินช่วยค่าเช่าบ้าน Housing Allowance เงินที่บริษัทจ่ายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยของพนักงานเมื่อต้องไปปฏิบัติงานประจำที่ต่างจังหวัดหรือต่างพื้นที่จากสำนักงานใหญ่ หรือพื้นที่ที่บริษัทกำหนด
7 ค่าตอบแทนพื้นที่เสี่ยงภัย Risk area Allowance เงินที่บริษัทจ่ายเพื่อตอบแทนให้แก่พนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น