คำนิยามกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก ทำป่าไม้ ทำปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
1. ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)
- ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เพาะปลูก ทำป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ รวมถึงโรงเชือดและชำแหละ
- ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์
- รวมถึงตัวแทนจำหน่ายผลิตผลทางเกษตรเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมอื่นๆ
* ยกเว้น ธุรกิจที่เกี่ยวกับปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืชที่เป็นเคมีภัณฑ์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเส้นใย
2. อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
- แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารพร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทาน ได้แก่ การตัดแต่ง
- และชำแหละเนื้อสัตว์ออกเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ปรุงสุก ดำเนินกรรมวิธีเพื่อการเก็บรักษาสินค้า - ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทนจำหน่ายอาหาร
- ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ
- ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรส

สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ ทั้งที่เป็นสินค้าที่จำเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย
3. แฟชั่น (Fashion)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ออกแบบ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ต่อไปนี้
- เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องหนัง และกระเป๋า
- ผู้เจียระไนและแปรรูปอัญมณี และเครื่องประดับต่าง ๆ
- ผู้ผลิตวัตถุดิบสาหรับอุตสาหกรรมนี้ เช่น ผู้ผลิตเส้นใย เส้นด้าย และฟอกหนัง เป็นต้น
4. ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (Home & Office Products)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน หรือสำนักงาน ดังนี้
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายของใช้ในครัวเรือน เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้าน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น และเครื่องครัว เป็นต้น
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
- ผู้ผลิตของใช้ในสำนักงาน เช่น ปากกา และแฟ้มเอกสารต่าง ๆ
5. ของใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์การแพทย์ (Personal Products & Health Care)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคส่วนตัวต่าง ๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ บำรุงผิวพรรณ น้ำหอม ผ้าอ้อม และกระดาษชาระ
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยา เครื่องมือทางการแพทย์ และสินค้าที่ใช้ไบโอเทคโนโลยี Biotechnology ต่าง ๆ

ธุรกิจการเงินและการลงทุน (Financials & Investment)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ให้บริการทางการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย เป็นต้น
6. ธนาคาร (Banking)
- ผู้ที่ประกอบธุรกิจธนาคารตาม พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการ ในลักษณะเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ
7. เงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities)
- ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทเงินทุน ลิสซิ่ง เช่าซื้อ แฟกเตอริ่ง บัตรเครดิต สินเชื่อเพื่อการบริโภค บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บรรษัทบริหารสินทรัพย์ และผู้ให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์อื่น ๆ (ในกรณีของการเช่าซื้อจะต้องไม่เป็นผู้ให้บริการหรือขายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง)
8. ประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance)
- ผู้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ประกันภัย พ.ร.บ. ประกันชีวิต รวมทั้งกิจการในลักษณะเดียวกัน ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายพิเศษ
9. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund & Real Estate Investment Trusts (REITs)
- กองทุนรวมหรือกองทรัสต์ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะนาเงินไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ รายได้มาจากค่าเช่า ดอกเบี้ย และกำไรจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

สินค้าอุตสาหกรรม (Industrials)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม สินค้าขั้นต้นหรือสินค้าขั้นกลาง เครื่องมือและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์
10. วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machinery)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้
- ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและเครื่องมือทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลหนักหรือเบาฒิ
- อุปกรณ์หรือส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฉนวนไฟฟ้า และมอเตอร์ต่าง ๆ
- วัตถุดิบที่ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรม
* ยกเว้น บริษัทที่ผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ได้เฉพาะในหมวดธุรกิจใดหมวดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น (ไม่สามารถนำไปใช้กับการผลิตสินค้าในหมวดอื่นได้เลย) ให้จัดอยู่ในหมวดธุรกิจของสินค้า ขั้นปลายนั้น ๆ
11. พลาสติก กระดาษ บรรจุภัณฑ์ ยาง และผ้า (Plastic, Paper, Packaging, Rubber & Fabric)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเม็ดและผงพลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปต่าง ๆ ยกเว้นการผลิตสินค้าพลาสติกขึ้นรูปเพื่อเป็นอุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือเครื่องประกอบของสินค้าขั้นสุดท้ายหรือกลุ่มสินค้าใดเป็นการเฉพาะ
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายเยื่อกระดาษ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษทุกชนิด
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายหมึกสาหรับใช้ในการพิมพ์ต่าง ๆ (แต่ไม่รวมโรงพิมพ์ซึ่งจะอยู่ในหมวด Media & Publishing)
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำไปผลิตบรรจุภัณฑ์ และไม่ได้จัดไว้ในหมวดธุรกิจอื่น ๆ
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายยางทุกชนิด ยกเว้น การผลิตยางขึ้นรูปเพื่อเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วน หรือเครื่องประกอบของสินค้าขั้นสุดท้ายหรือกลุ่มสินค้าใดเป็นการเฉพาะ
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผ้าทุกชนิด ยกเว้นการผลิตผ้าเพื่อเป็นอุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือเครื่องประกอบของสินค้าขั้นสุดท้ายหรือกลุ่มสินค้าใดเป็นการเฉพาะ
12. เหล็กและโลหะ (Steel & Metal)
- ผู้ผลิต แปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก หรือมีส่วนประกอบจากเหล็กเป็นส่วนใหญ่ เช่น สเตนเลส เป็นต้น
- ผู้ผลิต แปรรูป หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะชนิดต่าง ๆ เช่น ทองแดง เป็นต้น
15. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะผลิตมาจากวัสดุประเภทใดก็ตาม ที่มิใช่เหล็ก และรวมถึงสุขภัณฑ์

ยานยนต์ (Automotive)

13. ยานยนต์ (Automotive)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้
- ผู้ผลิตหรือประกอบรถยนต์และยานยนต์ประเภทต่าง ๆ
- ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบชิ้นส่วนหรืออะไหล่รถยนต์
- ผู้ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์
- ผู้จัดจำหน่าย และศูนย์จำหน่ายรถยนต์ทั้งมือหนึ่งและมือสอง

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals)

14. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals & Chemicals)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์พื้นฐาน เคมีภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ผู้พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงบริการก่อสร้าง และงานวิศวกรรม
16. วิศวกรรม ก่อสร้าง และเครื่องมือวัด (Engineering, Construction & Instrument)
- ผู้ให้บริการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านจัดสรร อาคารชุด นิคมอุุตสาหกรรม ศูนย์การค้า ถนน สะพาน เป็นต้น รวมถึงการให้บริการรับเหมาตกแต่งภายใน
- ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง รวมถึงระบบวิศวกรรมและงานออกแบบที่เกี่ยวข้องกับบริการรับเหมาก่อสร้าง
- ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และเครื่องมือวัดประเภทอื่น

17. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขายหรือให้เช่า รวมถึงบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เช่น นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้าน ที่ดิน เป็นต้น
- ตัวแทนหรือนายหน้าในการขาย หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ทรัพยากร (Resources)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการแสวงหา หรือจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เช่น การผลิตและจัดสรรเชื้อเพลิง พลังงาน และการทำเหมืองแร่ เป็นต้น
18. พลังงานและสาธารณูปโภค (Energy & Utilities)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจ ต่อไปนี้
- ผู้ผลิต สำรวจ ขุดเจาะ กลั่น และตัวแทนจำหน่ายพลังงานธรรมชาติในรูปต่าง ๆ เช่น น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา และแก๊ส
19. เหมืองแร่ (Mining)
- ผู้สำรวจแร่ ทำเหมืองแร่ ถลุงแร่ และตัวแทนจำหน่ายแร่โดยแร่เหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ทั้งที่เป็นโลหะ และอโลหะ แต่ไม่รวมถึงแร่ธาตุที่ให้พลังงาน

พาณิชยกรรมและบริการ (Commerce & Services)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจในสาขาการค้าปลีกและค้าส่งสินค้าขั้นสุดท้ายให้แก่ผู้บริโภค และสาขาการบริการต่างๆ ยกเว้น บริการทางการเงิน และบริการด้านข้อมูลสารสนเทศหรือเทคโนโลยี หรือเป็นบริการที่ถูกจัดไว้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจอื่นแล้ว
20. การค้าและค้าปลีก (Trading & Retail)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้ - ผู้ให้บริการจำหน่ายสินค้าทั้งแบบค้าปลีกและค้าส่งให้แก่ผู้บริโภค ทั้งที่มีหน้าร้านเป็นสถานที่ จัดจำหน่าย เช่น ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ ซุปเปอร์สโตร์ ร้านสะดวกซื้อ และการขายที่ไม่มีหน้าร้าน เช่น การขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายสาหรับผู้บริโภค จะเป็นสินค้าจากหลายหมวดก็ได้
21. บริการทางการแพทย์ (Health Care Services)
ผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยกรรมความงาม การฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพทางกายอื่น ๆ
22. สื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อด้านต่าง ๆ ได้แก่
o สื่อบันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ละคร และรายการบันเทิงต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้บริการ ด้านความบันเทิงอื่น ๆ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร เป็นต้น
o ผู้กระจายภาพและเสียง เช่น สถานีวิทยุและโทรทัศน์
o ผู้ผลิตและจัดทาสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น Advertising Agency
- ผู้้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น โรงพิมพ์ สานักพิมพ์ และผู้ผลิตหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
23. บริการเฉพาะกิจ (Professional Services)
- บริษัทที่ให้บริการเฉพาะด้านต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หมวดธุรกิจใด เช่น การศึกษา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และผู้ให้บริการบาบัดของเสีย รวมถึงบริการเฉพาะกิจให้กับภาคธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดไว้ในหมวดธุรกิจใด
24. การท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักชั่วคราวต่าง ๆ และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น บริษัทนาเที่ยว - ผูู้ประกอบกิจการสถานที่เพื่อการพักผ่อน สันทนาการ และทัศนศึกษา เช่น สวนสัตว์ สถานบันเทิง สถานที่ออกกาลังกาย และสนามกีฬา
25. ขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในทุก ๆ ช่องทาง เช่น ขนส่งทางอากาศ เช่น สนามบิน และสายการบิน ผู้ให้บริการขนส่งทางน้า เช่น ท่าเรือและบริษัทเดินเรือ ผู้ให้บริการขนส่งทางรถไฟ และการขนส่งทางบกอื่น ๆ และผู้รับส่งสินค้าแบบครบวงจร (Logistics)
- ผู้รับฝากสินค้า ให้เช่าคลังสินค้า และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี (Technology)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าขั้นต้น ขั้นกลาง หรือขั้นสุดท้าย และรวมถึง ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Components)
- ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไป เช่น IC PCB และ Semiconductor ยกเว้นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์
27. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology)
ประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจต่อไปนี้
- ผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ดาวเทียม เคเบิล ผู้วางระบบ IT และ ผู้ให้บริการเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต จัดทาหรือออกแบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
- ผู้ผลิต หรือให้บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ เมนเฟรม Server
- ผู้ผลิตและหรือผู้จำหน่ายอุปกรณ์สาหรับเทคโนโลยีนี้ เช่น อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ฮาร์ดแวร์ และชิ้นส่วนเฉพาะของคอมพิวเตอร์ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์"