แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับค่าตอบแทนรวม

การสำรวจค่าตอบแทนเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดแรงงานเพื่อดึงดูด และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไว้กับองค์การ ทั้งนี้ ทางสมาคมการจัดการงานบุคคลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านนี้ จึงทุ่มเทและพัฒนาแนวทางการสำรวจค่าตอบแทนมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจ
ในปี 2565 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในการดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนประจำปี โดยขยายขอบเขตการสำรวจให้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายด้านการจัดสวัสดิการเป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจด้วย จึงเปลี่ยนชื่อเรียกการสำรวจในครั้งนี้เป็น การสำรวจค่าตอบแทนรวม (Total Remuneration Survey) จากเดิมที่เคยเรียกว่า การสำรวจค่าตอบแทน (Compensation Survey) ซึ่งจะช่วยให้พวกเรานักบริหารค่าตอบแทนสามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบเชิงปริมาณของค่าตอบแทนรวมทั้งในด้านเงินเดือน เงินได้อื่น และสวัสดิการได้อย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจด้านการบริหารค่าตอบแทนได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังมีการเพิ่มกลุ่มธุรกิจ และตำแหน่งตัวแทนเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของผู้เข้าร่วมให้มากที่สุด
นอกจากนี้ในการสำรวจยังรวมผลการสำรวจแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Benchmarking) ไว้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการสำรวจในการพิจารณานำเสนอ ปรับปรุง พัฒนาแนวปฏิบัติด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้อย่างสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในตลาด
ในการสรุปและรายงานผลการสำรวจนั้น นอกเหนือจากการสรุปจัดพิมพ์เล่มรายงานตามปกติแล้ว ยังเพิ่มวิธีการดูรายงานผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น (Web Application) เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียกดู และวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ ผ่านหน้าเว็ปแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะทำให้การเรียกดูข้อมูลในอนาคตมีความต่อเนื่อง และสามารถนำไปวิเคราะห์แนวโน้มได้สะดวกต่อการใช้งานของผู้เข้าร่วมการสำรวจ
ในการสำรวจค่าตอบแทนรวมและแนวปฏิบัติด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 112 บริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมาชิก และผู้เข้าร่วมยังคงเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งสมาคมฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ หากมีความคิดเห็นประการใด สมาคมฯ ยินดีที่จะรับฟัง และนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยความเคารพ
คณะผู้จัดทำ